Hlavní rozcestí

Metodik prevence

Náplň práce metodika prevence

 

Tvorba dokumentu Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování a koordinace jeho plnění

Zaměření se na primární prevenci rizikového chování, zejména těchto rizikových projevů:

  • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
  • záškoláctví
  • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • spektrum poruch příjmu potravy
  • sexuální rizikové chování
  • sebepoškozování
  • negativní působení sekt

a koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci těchto sociálně patologických jevů

Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků – cizinců

Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence (v součinnosti s třídními učiteli)

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, i jednotliví odborníci)

Komunikace a spolupráce s rodiči

 

Mgr. Bc. Ivana Hrabáková Veselá

Konzultační hodiny: Čtvrtek 12:00-12:45 (kdykoliv po tel. domluvě)

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies