Hlavní rozcestí

Deváté třídy

 Školní rok 2023/2024

 

Jak vypadá návrh MŠMT na úpravu přijímacího řízení na SŠ

https://kampodevitce.cz/jak-vypada-navrh-msmt-na-upravu-prijimaciho-rizeni-na-ss/

 

 

 

- předběžné informace

čti - 1)  Průvodce přijímací zkouškou

       2) Průvodce devítkou

 

Chystané změny ve školním roce 2023/24


Letos se v přijímacím řízení chystají velké změny, které ještě bohužel nemají finální podobu, a čeká se na jejich legislativní úpravu. Zákonodárci chtějí mít jasno nejpozději v prosinci, aby v lednu mohli ředitelé středních škol vyhlásit kritéria přijímacího řízení.


Největší změnou by mělo být elektronické podávání až tří přihlášek do maturitních oborů, které má nahradit současné dvě papírové přihlášky. Už při podání přihlášky hraje roli pořadí, ve kterém jednotlivé střední školy na přihlášku uvedete. První škola = škola, kam se chce te dostat nejvíce, třetí škola = škola, kam chcete být přijati ze všech tří vybraných škol nejméně. To je změna oproti současnosti, kdy pořadí škol na přihlášce nehrálo roli.

Trpělivě tedy počkejme na finální úpravu nově navrhovaných změn v přijímacím řízení. Nemá smysl nyní po ZŠ chtít informace o průběhu přijímacího řízení ani konkrétní tiskopisy přihlášek na střední školy. 

Na digitalizaci přihlášek pak rovnou navazuje zrušení zápisových lístků i odvolání, ale i následné 2. kolo, které by letos též mělo nově mít centrálně spravované digitalizované přihlášky.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Tento test Ti může pomoci při úvahách o vhodném oboru a povolání a ukáže Ti obory, které by pro Tebe mohly být zajímavé.

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

 

 

 

 Přijímací zkoušky!!! Vyzkoušejte!!!

https://nanecisto.online/

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/index.asp

https://www.prijimacky-onlinekurzy.cz/testy-nanecisto

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-kratke-testy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisový lístek

Význam podání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.

Vydání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023. V ostatních případech může uchazeči na základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (§ 60g odst. 1 školského zákona). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Cizinci, který není žákem základní školy v ČR, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jeho pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec nepobývá, pak podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

Uchazečům cizincům, kteří nejsou žákem základní školy v České republice, vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky dosud nikde nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Pokud je cizinec již žákem české základní školy, tak zápisový lístek vydá tato škola.

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky).

 

 

 

 Zápisový lístek - viz přiložený soubor

 

 

Seznam internetových stránek, na kterých naleznete mnoho užitečných rad !!

 

 

 

Přihlášky na střední školu ke stažení:

Denní forma studia (růžová)

odkaz

Obor vzdělání s talentovou zkouškou (modrá)

odkaz

 

Mgr. Lucie Samcová

Konzultační hodiny: 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies