Hlavní rozcestí

Výchovný poradce

Oblasti působení výchovného poradce (náplň)

Úkolem výchovného poradce na naší škole je:

 • Koordinovat mezi vyučujícími různých předmětů tvorbu a konečnou podobu dokumentů (IVP).
 • Kontrolovat, zda vyučující zohlednil ve své části zpracovávaného IVP všechna doporučení ŠPZ.
 • Dohlížet na realizaci podpůrných opatření doporučených danému žákovi v praxi.
 • Koordinovat spolupráci školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka.

Poradenská činnost

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáků.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v oblasti profesní orientace žáků.
 • Individuální šetření k profesní orientaci a individuální poradenství v této oblasti (ve polupráci s třidnimi učiteli).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko - psychologické poradny, speciálně pedagogická centra) a středisky výchovné péče, OSPOD při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích ÚP a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb ÚP.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zprostředkování ev. zajišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a kontrolní vyšetření) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro inkluzi žáků se znevýhodněním, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace podpůrných opatření u těchto žáků.

 

Metodická činnost

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách karierového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

 

Informační činnost

 • Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zakonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informaci o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Mgr. Lucie Samcová

Konzultační hodiny:

úterý 11:50 – 12:35

nebo kdykoliv po telefonické domluvě

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies