Hlavní rozcestí

Profilace školy

 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

     

Profilace školy

Smysluplně zaujmout dnešní žáky a udržet jejich pozornost ve výuce je stále obtížnější. A stejně obtížné je vybavit je v dnešním proměnlivém světě tím základním v oblasti vzdělání a výchovy na život. Snažíme se najít cestu, způsob, či kombinaci výukových metod, kterými bychom žáky zaujali, a tím jim dali prostor k rozvoji klíčových kompetencí a k celkovému rozvoji jejich osobnosti.

Tuto cestu jsme si definovali pomocí níže uvedených hledisek:

 

Hodnoty školy

 • Žáci by se měli rozvíjet v pozitivní atmosféře a měl by být kladen důraz na jejich individuální předpoklady k učení.
 • Ve škole by se měli žáci cítit bezpečně. Škola by měla být pro žáky místem, kam budou chodit rádi a budou mít zájem o další vzdělávání.
 • Hodnotíme s přihlédnutím k individuálním odlišnostem žáků a pozitivně je motivujeme.
 • Pokoušíme se ukázat smysl učebních činností, propojujeme učení s reálnými životními situacemi a učíme tak žáky nejen memorovat, ale především hledat v učivu důležité prvky pro život.
 • Umožňujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a snažíme se o jejich začlenění do kolektivu.
 • Usilujeme o atraktivní výuku, při které využíváme různorodé učební metody – skupinová práce, párové výuka, využití metod kritického myšlení. Vybavujeme školu moderními pomůckami, pomocí kterých připravujeme žáky pro celoživotní vzdělávání.
 • Samozřejmostí je kontakt školy a rodičů, který se neomezuje pouze na prospěch žáka. Jsme součástí projektu Rodiče vítáni, což je značka pro školy otevřené rodičům.
 • Důležitý je výběr kvalifikovaných pedagogů, kteří mají zájem o další sebevzdělávání a neustálý osobnostní rozvoj. Snaží se o pravidelnou reflexi své práce, vedou si osobní portfolia, vytváří si plán osobního pedagogického rozvoje (POPR).
 • Jsme škola, která nabízí psychologické poradenství a další služby v rámci Školního poradenského pracoviště.
 • Škola je zapojena do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, a to nám umožňuje sdílet zkušenosti s ostatními školami, vzájemně se inspirovat a profesně se podporovat.
 • Jsme škola, která je semknutá dovnitř a otevřená navenek.

 

 

Vize školy:

Chceme být školou, ve které je důležitý každý žák, a která vytváří bezpečné prostředí, kam budou chodit rádi žáci, pedagogové i rodiče.

Usilujeme o rozvoj individuálních schopností jednotlivých žáků, podporujeme jejich motivaci k učení a snažíme se je připravovat pro další studium a pro život.

Mise školy:

Cesta k dosažení našich cílů musí být postupná a systematická. Nelze určit přesný časový úsek, za který se podaří dosáhnout požadovaného výsledku, ale je potřeba na tomto procesu trvale pracovat. Každý ve škole může tomuto procesu napomoci, bude-li postupovat dle svého nejlepšího uvážení. Každý pedagog svým sebevzděláváním se, uplatňováním získaných poznatků v praxi a spoluprací s ostatními kolegy. Každý žák svou aktivní účastí na procesu učení. A každý rodič podporou školy v jejím snažení.  

Jelikož je škola místem, kde se prolínají vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči, dopad těchto změn se pozitivně projeví na vzájemné interakci všech tří zmíněných subjektů.

A kdy se to podaří?  To, není úplně rozhodující. Podstatné je na tom pracovat.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies